Użytkownik ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień niniejszego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Szachmat (Szachmat Dawid Ziółkowski, ul. Tadeusza Czackiego 17 m. 18, 85-138 Bydgoszcz). W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu weddy.pl

2. weddy.pl – serwis internetowy działający pod adresem weddy.pl wraz z bazą danych oraz wszelkimi stronami, narzędziami i utworami jest własnością firmy Szachmat Dawid Ziółkowski.

3. Szachmat – Serwis weddy.pl prowadzony jest przez firmę Szachmat Dawid Ziółkowski,

ul. Tadeusza Czackiego 17 m. 18, 85-138 Bydgoszcz, NIP: 953-241-98-62, Regon: 340919381

Konto Alior Bank: 55 2490 0005 0000 4000 0090 0666

4. Użytkownik

Poprzez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu weddy.pl na podstawie niniejszego regulaminu.

Użytkownicy dzielą się na dwa typy:

Użytkownik zwykły – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nie korzystająca z płatnych usług serwisu, mająca dostęp do konta typu “Użytkownik”.

Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z płatnych usług serwisu, mająca dostęp do konta typu “Firma”.

5. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika.

6. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków zawiera małe i duże litery, oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z imieniem i nazwiskiem użytkownika.

7. Administrator – firma Szachmat Dawid Ziółkowski, wyłączny właściciel serwisu weddy.pl.

8. Moderator – osoby uprawnione przez Szachmat do dbania o przestrzeganie regulaminu serwisu przez Użytkowników.

9. Ban

Blokada nałożona przez Moderatora, która może dotyczyć czasowego lub stałego zablokowania możliwości oceniania i/lub komentowania ofert obiektów noclegowych oraz czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i wybranych funkcjonalności serwisu.

10. Cennik

Cennik dostępu do panelu prezentacji pełnych danych Oferty oraz dodatkowych Produktów reklamowych, który ustalany jest przez firmę Szachmat i dostępny w Panelu Klienta.

11. Portfel

Saldo zgromadzonych środków w serwisie weddy.pl, które można wykorzystać na opłacenie Produktów Reklamowych.

12. Pozycjonowanie

Umieszczenie oferty lub profilu firmy w miejscu lepiej widocznym w serwisie, w sczególności powyżej innych ofert lub profili firm w celu uzyskania efektu reklamowego.

13. Produkty reklamowe

Produkty pozwalające na pozycjonowanie firm oraz ofert, a także dodatkową promocję w przeznaczonych do tego miejscach serwisu weddy.pl.

Oferta

Prezentacja produktu bądź usługi na łamach serwisu weddy.pl

Reklama

Każda inna forma promocji bądź reklamy w serwisie weddy.pl, np.: banner reklamowy, oferta wyróżniona, link, tekst reklamowy itp.

14. Panel klienta (użytkownika)

Część serwisu, dostępna po zalogowaniu, przeznaczona do konfiguracji i zmiany ustawień profilu Użytkownika oraz korzystania z darmowych lub płatnych funkcji serwisu weddy.pl.

2. Korzystanie z serwisu weddy.pl oraz odpowiedzialność za korzystanie z serwisu weddy.pl

Korzystanie z serwisu weddy.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

  • powstrzymania się od działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Szachmat lub pogorszenia jakości świadczonych przez firmę Szachmat usług,
  • korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi serwisu weddy.pl wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu i zamieszczaniu oferty,
  • powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji poprzez mechanizmy serwisu weddy.pl w tym agitacji politycznej lub religijnej,
  • powstrzymania się od zamieszczania w serwisie weddy.pl jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje,
  • powstrzymania się od rozsyłania za pomocą mechanizmów serwisu weddy.pl, w szczególności poprzez wszelkiego rodzaju formularze kontaktowe, spamu lub informacji handlowych.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie weddy.pl, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści publikowanej oferty ze stanem faktycznym.

Użytkownik zakładając konto, tworząc Ofertę oraz zamieszczając materiały w serwisie weddy.pl jako Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do plików, zdjęć, filmów wideo itd.

Szachmat nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Oferty zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

Szachmat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy Szachmat.

Szachmat nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Użytkownika lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.

Szachmat dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu weddy.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hackerskim.

Szachmat zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w czasie dokonywania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu weddy.pl.

Szachmat ma prawo do usunięcia zamieszczonej oferty bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone oferty lub produkty reklamowe, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Szachmat, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

Szachmat ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Szachmat, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

Szachmat nie pośredniczy w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą umożliwiająca nawiązanie kontaktu między Użytkownikami.

Zamieszczane w serwisie Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, w szczególności art. 66 Kodeksu cywilnego i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Szachmat oraz Użytkownik i odpowiednio, Szachmat oraz odwiedzający serwis weddy.pl wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Szachmat za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, z przyczyn od Szachmat niezależnych, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.

3. Korzystanie z płatnych usług serwisu

Serwis weddy.pl udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie Ofert, które oferują przedmioty, takie jak: maszyny, części itp. oraz oferty zatrudnienia.

W celu utworzenia Oferty w serwisie weddy.pl konieczne jest założenie konta Użytkownika.

Odpowiednie dane dostępowe do konta są automatycznie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe.

Użytkownik może zlecić założenie konta i utworzenie Oferty w serwisie weddy.pl obsłudze serwisu. Użytkownik otrzyma następnie wgląd do Oferty oraz dane dostępowe do konta. Po uzyskaniu dostępu oraz nie zgłoszeniu zastrzeżeń do 3 dni roboczych od uzyskania dostępu co do wprowadzonej Oferty, Użytkownik staje się właścicielem konta ponosząc od tego momentu odpowiedzialność za Ofertę.

Konto Użytkownika nie wykazujące przez przynajmniej 12 miesięcy znaków używania (brak logowania) może zostać usunięte wraz z Ofertami przez Szachmat.

Ten sam produkt lub usługa nie może być przedmiotem więcej niż jednej Oferty.

Szachmat może wezwać Użytkownika do usunięcia takiej zwielokrotnionej Oferty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na adres email, a w razie nie wykonania tej czynności, Szachmat ma prawo usunąć taką Ofertę we własnym zakresie. Wpłacone na poczet zwielokrotnionej Oferty środki zostaną dodane do Portfela Użytkownika.

Szachmat zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji reklamowych lub lokalizacyjnych, przeniesienia Oferty do prawidłowej kategorii ofert lub usunięcia Oferty jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu weddy.pl.

Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa ofertę obiektu wyłącznie za pomocą udostępnionych w serwisie weddy.pl narzędzi i formularzy.

Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz Ofertami. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja.

Szachmat nie ma obowiązku dokonywania zmian w Ofertach. Użytkownicy są w tym celu wyposażeni w odpowiednie narzędzia w serwisie weddy.pl i mogą dokonywać tych czynności samodzielnie.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej Ofercie. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych Szachmat ma prawo do wezwania Użytkownika do korekty danych kontaktowych drogą mailową. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną skorygowane w terminie 7 dni roboczych od wysłania wezwania Szachmat może usunąć taką Ofertę bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub produkty reklamowe.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu weddy.pl dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych na swoim koncie użytkownika.

W Ofercie zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż weddy.pl, usługi lub przedmioty inne niż dopuszczone przez Regulamin, w szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć przedmiotu. Szachmat może usunąć Ofertę łamiącą powyższe zasady bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Produkty reklamowe.

Konto Użytkownika może zostać czasowo lub na stałe zablokowane, a także usunięte przez Moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu serwisu weddy.pl bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

Niedozwolone jest wielokrotne ocenianie lub komentowanie tej samej oferty, korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania do wystawiania automatycznych ocen lub komentarzy, nagminne wystawianie skrajnych ocen i komentarzy.

Wszelkie przypadki co do których powstaną wątpliwości co do rzetelności oceny lub komentarza zostaną poddane ocenie Moderatora i mogą zostać usunięte lub nie będą brane pod uwagę bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

Ani Moderator ani Szachmat nie mają obowiązku anulowania oddanych głosów lub usuwania komentarzy.

Szachmat oraz Moderatorzy serwisu weddy.pl mają wyłączne prawo do publikacji, moderowania, modyfikacji czy anulowania zamieszczanych ocen oraz komentarzy.

4. Katalog firm

5. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwis weddy.pl usługi w terminie do 7 dni roboczych od daty jej zakończenia.

Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@weddy.pl lub listownie na adres Szachmat.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

6. Pozostałe postanowienia

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie, przez Użytkownika serwisu, zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz na ich prezentację w serwisie weddy.pl.

Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Szachmat na rzecz Użytkowników oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Szachmat, niezbędne do ich realizacji przez Szachmat, w szczególności podmioty świadczące usługi w ramach systemu płatności elektronicznych. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.

Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych. Całkowitego usunięcia profilu lub Oferty (Produktu reklamowego) dokonać może wyłącznie administracja serwisu weddy.pl na życzenie Użytkownika.

Użytkownik serwisu zamieszczający w nim swoje dane teleadresowe może wyrazić lub nie wyrazić zgody na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).

Wyrażenie powyższej zgody może oznaczać przekazanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Szachmat czynności w ramach niniejszej usługi.

Użytkownik, który zamieścił Ofertę lub zamieścił materiały takie jak zdjęcia, czy filmy wideo w serwisie weddy.pl wyraża zgodę na publikację tych materiałów lub ich części na innych podstronach serwisu weddy.pl, w serwisach partnerskich oraz innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, Internet, telefony komórkowe, bannery i billboardy. Emisja takich materiałów jest bezpłatna dla Użytkownika. Ze względów technicznych treść tych materiałów publikowanych w innych mediach może odbiegać od treści zamieszczonej w serwisie weddy.pl.

Szachmat nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie weddy.pl Ofert i materiałów.

Użytkownik, który zamieścił Ofertę w serwisie weddy.pl wyraża zgodę na publikację tej Oferty jako Oferty archiwalnej po jej usunięciu z konta użytkownika w celach informacyjno-statystycznych. Oferty takie są wyświetlane bez bloku danych kontaktowych. Oferty takie są wyraźnie oznaczone jako archiwalne na listach obiektów oraz w szczegółach obiektu. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia oferty archiwalnej poprzez przesłanie stosownej informacji na adres kontakt@weddy.pl.

Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Szachmat w dowolnym miejscu na stronie z jego Ofertą, w tym wprost w jej treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług Szachmat lub podmiotów współpracujących z Szachmat.

Szachmat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja regulaminu zostanie przesłana zarejestrowanym Użytkownikom oraz będzie zamieszczana na stronie głównej serwisu weddy.pl. Nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich usług serwisu weddy.pl z upływem miesiąca licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w serwisie weddy.pl lub późniejszej daty wskazanej przez serwis gieldacnn.pl. Jeżeli Użytkownik nie chce być związany nową wersją Regulaminu, powinien powiadomić o tym Szachmat zanim nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie i z tą datą zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu weddy.pl.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Szachmat deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Szachmat zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników.

Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w serwisie weddy.pl podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w serwisie weddy.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Szachmat Dawid Ziółkowski, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy to Konsumentów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2017 r., ostatnia aktualizacja 01.06.2017